สปก. งดเก็บดอกเบี้ยผู้ประสบภัยปาบึก

จากการที่พายุโซนร้อนปาบึกได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างมาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิต ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

nokhuk สปก. งดเก็บดอกเบี้ยผู้ประสบภัยปาบึก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึก 3 จังหวัด รวมเกษตรกร 89 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 41,636.35 บาท

nokhuk สปก. งดเก็บดอกเบี้ยผู้ประสบภัยปาบึก

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า การพิจารณาครั้งนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งได้เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 19 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด จันทบุรี และระยอง จานวน 2 มาตรการ 8 แนวทาง โดยหนึ่งในนั้นคือแนวทางการลดหรืองดเว้นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรที่มีหนี้ครบชำระ ในปี 2562 จำนวน 3,146 ราย

NokHuk สปก. งดเก็บดอกเบี้ยผู้ประสบภัยปาบึก

ขณะที่นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อานวยการสำนักบริหารกองทุน อนุกรรมการ และเลขานุการ อกก.คง. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ อกก.คง. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวแล้ว สำนักบริหารกองทุนจึงได้เร่งประสานสานักงานการปฏิรูปที่ดินทั้ง 19 จังหวัด เพื่อสำรวจความเสียหายและความต้องการการช่วยเหลือเยียวยาจาก ส.ป.ก. โดยพบว่ามีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โซนร้อนปาบึกยื่นคำร้องขอลดดอกเบี้ยเงินกู้กับ ส.ป.ก. จำนวน 89 ราย จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,636.35 บาท

nokhuk_สปก. งดเก็บดอกเบี้ยผู้ประสบภัยปาบึก

สำหรับมาตรการและแนวทางช่วยเหลืออื่น ๆ ของ ส.ป.ก. พี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้ง 19 จังหวัด หรือที่สายด่วน ส.ป.ก. โทร 1764

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *