Business matching Lao

รู้จักเมือง หลวงพระบาง

หลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวทางเหนือของ สปป. ลาวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO ในพื้นที่ตัวเมือง คือ อำเภอหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จึงถูกจำกัดความสูง  และอนุรักษ์อาคารไว้ในรูปแบบเดิม สถาปัตยกรรมเหล่านี้ เป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหลวงพระบาง ปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน ส่งผลให้เกิดธุรกิจบริการประเภท ที่พัก สปา ร้านอาหาร ขึ้นมากมาย

หลวงพระบาง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีถนนหนทางที่ดีกว่าเมืองอื่น มีระบบไฟฟ้า สื่อสาร และระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี มีระบบจัดการขยะและน้ำเสียที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเรื่องการเดินทางนั้น ปัจจุบัน มีรถบัสปรับอากาศจาก จ.เลย-หลวงพระบาง จ.น่าน-หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

คนลาว มองหลวงพระบางอย่างไร

คนลาวทั่ว ๆ ไปมองว่าหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ มีมหาวิทยาลัยสุทานุวงศ์ มีวิทยาลัยครู วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการเงิน วิทยาลัยการปกครอง มีท่าอากาศยาน มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเมืองอื่น ๆ ในละแวกเดียวกัน

คนลาวมองว่าหลวงพระบางเป็นเมืองที่น่าเที่ยว น่าไปพักผ่อน คนพื้นเมืองมีความเป็นมิตร อ่อนหวาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีสำเนียงพูดคล้ายคนไทยในจังหวัดเลย และเชียงราย มักลงท้ายประโยชน์ด้วย “เจ้า…” และตอบรับการฟังด้วยคำว่า “โดย…”

การลงทุนในเมืองหลวงพระบาง

กลุ่มทุนที่มาลงทุนในเมืองหลวงพระบางมากที่สุด คือ จีน เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูง มี 2 สถานี คือ อำเภอหลวงพระบาง และอำเภอเชียงเงิน เชื่อว่าอีกไม่เกิน 2 ปี โครงการนี้จะแล้วเสร็จ และคนจีนจำนวนมากจะหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

ปัจจุบัน คนจีนมาลงทุนทำธุรกิจรองรับไว้ก่อนแล้วจำนวนหนึ่ง เช่น เช่าที่ดินเพื่อทำโรงแรม ค้าปุ๋ย นำเข้า-ส่งออก วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร สวนยางพารา กระชังปลา ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะร้านอาหารจีนนั้น มีเป็นจำนวนมากในย่านการค้าที่สำคัญ

โอกาสในการพัฒนา

แม้ว่าการพัฒนาเมืองหลวงพระบาง ค่อนข้างจะมีความรวดเร็วกว่าเมืองอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไรก็ดี หลวงพระบางยังเป็น “โอกาส” ในการพัฒนาอีกหลายด้าน ได้แก่

  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟและระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน
  • ด้านการศึกษา เช่น โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสอนวิชาชีพ
  • ด้านการค้า เช่น ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ SME วัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ขายสินค้าอย่างไร โดนใจคนหลวงพระบาง

ในความรู้สึกของคนลาว สินค้าจากไทยถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยมในการบริโภคมากกว่า แต่ปัจจัยคุกคามสินค้าไทย คือ สินค้าจากจีนมีราคาถูกกว่ามาก แถมยังมีสินค้าปลอม หรือสินค้าที่ราคาถูก คุณภาพต่ำจากเวียดนามเข้ามาแย่งตลาด

แต่อย่าลืมว่า ลาวกับไทย มีภาษาพูดที่ใกล้เคียงกันมาก เข้าใจกันได้ไม่ยาก คนลาวสามารถอ่านภาษาไทยได้ ฟังเพลงไทย ร้องเพลงไทย ดูโทรทัศน์ไทย

ดังนั้น อะไรที่เป็นแบรนด์ไทย คนลาวรุ่นใหม่ถือว่าของ “หรู” คนลาวที่มีฐานะค่อนข้างดีจึงนิยมพาลูกหลานมาเที่ยวเมืองไทย ซื้อของไทยกลับไปเต็มคันรถ

จึงถือเป็น “ข้อได้เปรียบ” ของนักธุรกิจชาวไทยที่ต้องการจะไปลงทุนขยายตลาดไปยังเมืองหลวงพระบาง

ข้อมูลจาก Pioneer Intertrade หลวงพระบาง
Similar Posts