บทความประชาสัมพันธ์ สวพส.

จากสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่ผ่านมา การเก็บเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบต้องตกเป็นจำเลยสังคม เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการหาเห็ดชนิดนี้ต้องมีการเผาป่าก่อนถึงจะเกิดขึ้น

หยุดเผาป่าเพื่อเก็บเห็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมด้วยจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคเหนือ ได้ตระหนักปัญหาดังกล่าว ต้องการให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเก็บเห็ดโดยไม่จำเป็นต้องมีการเผา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของป่าและความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ทำการวิจัยและทดลองการเจริญเติบโตของเห็ด เช่นการเพาะพันธ์ของเหตุโดยไม่จำเป็นต้องเผา และยังคงให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่ายได้ทั้งปี

เก็บเห็ดโดยไม่ต้องเผาป่า

วิธีการทำให้เห็ดออกและเก็บได้ตลอดทั้งปี โดยเวลาที่เก็บเห็ดต้องเหลือส่วนหนึ่งให้เป็นเชื้อ และเติมเชื้อในต้นไม้ โดยการเพาะไม้วงยางที่เป็นพืชอาศัยของเห็ด ให้เจริญเติบโตเราจึงสามารถเก็บมาบริโภคได้

เวลาที่เก็บเห็ดต้องเหลือส่วนหนึ่งให้เป็นเชื้อ และเติมเชื้อในต้นไม้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ขยายผลไปยังป่าชุมชนบนพื้นที่สูงในการขยายองค์ความรู้การเพาะเห็ดโดยไม่เผา ซึ่งได้จัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้บุคคลภายนอก นักเรียนนักศึกษาประชาชน ที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเพาะเห็ดป่าเพื่อช่วยลดปัญหาการเผาป่าที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย

การเพาะเห็ด

สำหรับผู้ที่สนใจการเพาะเห็ดป่าต่างๆ สามารถติดต่อตามช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันโดยคลิกไปที่ www.hrdi.or.th หรือติดตามที่ Social network :
Facebook.com/hrdi.or.th
Youtube.com/hrdi.or.th

Similar Posts