ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกในฐานะเจ้าของกิจการเพื่อใช้บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์นกฮูก
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครสมาชิกในฐานะเจ้าของกิจการ เพื่อใช้บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์นกฮูก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้าของกิจการ” โดยเจ้าของกิจการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.เจ้าของกิจการ จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของกิจการ กรณีตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เจ้าของกิจการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

2.เจ้าของกิจการ ตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัครใช้บริการ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่เจ้าของกิจการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่ปฏิเสธการให้บริการกับเจ้าของกิจการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.เจ้าของกิจการต้องไม่ใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์นกฮูกไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต เจ้าของกิจการยินยอมให้ผู้ให้บริการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

5.เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

6.ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

7.ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail, SMS ให้แก่เจ้าของกิจการได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของกิจการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail เจ้าของกิจการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

8.ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับเจ้าของกิจการทันที หากปรากฏว่าเจ้าของกิจการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

9.ผู้ให้บริการจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของเจ้าของกิจการ ทั้งนี้ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

10.ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลของเจ้าของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการบริการของผู้ให้บริการ ให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าของกิจการ

11.ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเจ้าของกิจการต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลเจ้าของกิจการไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายของผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเจ้าของกิจการตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

12.เจ้าของกิจการยินยอมให้ผู้ให้บริการและเจ้าของกิจการรายทุกรายในระบบ สามารถเรียกดูฐานข้อมูลของลูกค้าที่เจ้าของกิจการนำเข้าระบบ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อติอต่อสื่อสาร สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด หรือปรับปรุงการให้บริการของแต่ละธุรกิจได้

13.เจ้าของกิจการยินยอมที่จะรับผิดชอบในการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายที่ตนระบุไว้ในระบบลูกค้าสัมพันธ์นกฮูก ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมรับผิดชอบในรายการส่งเสริมการขายที่เจ้าของกิจการกำหนด


ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์นกฮูก